Opsada Sarajeva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dvod­nev­na kon­fer­en­ci­ja o op­sa­di Sara­je­va Om­ladin­skog cen­tra CK13 u Novom Sadu po­maže da postanu vidljive i one stvari koje su u Sr­bi­ji još nev­idljive.

Published On 06 Apr 2022