Opera

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Nisam ni za lov na vještice, ni za bo­jkot i ski­dan­je s reper­toara ruskih djela’, rekao je nov­inari­ma Do­minique Mey­er, um­jet­nič­ki di­rek­tor La Scale.

Published On 07 Jun 2022

Postavl­jan­jem opere na po­dručju nekadašn­je­ga kon­cen­tracijskog lo­go­ra želi se komem­o­ri­rati jasen­o­vačke žrtve te pod­sjeti­ti na zločine koji se nika­da i nigdje ne smi­ju ponovi­ti.

Published On 01 Oct 2021