Opera

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­na od na­jpoz­nati­jih sv­jet­skih opera, nju­jorš­ki Met­ro­pol­i­tan, na rubu je fi­nan­si­jskog slo­ma. Up­ra­va je u ve­likom sporu sa rad­nici­ma.

Published On 13 Jul 2014

Lju­di koji od­laze u ope­ru mogu doživ­jeti neuo­biča­jeno os­jeća­jno iskust­vo za koje se čini da ih na trenu­tak sjed­in­ju­je.

Published On 23 Apr 2012