Online kupovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ama­zon je imao neto do­bit od 3,2 mil­i­jarde dolara u trećem kvar­talu, što je go­to­vo dvostruko man­je u odno­su isti pe­ri­od prošle go­dine, u jeku pan­demi­je.

Published On 29 Oct 2021

Iako se on­line tr­gov­ina u Bosni i Herce­govi­ni razvi­ja, ona i dal­je čini samo osam pos­to ukupnog obi­ma plaćan­ja. Ras­tom bro­ja ko­ris­ni­ka, potrošači se suočava­ju i sa opas­nošću od pre­vara. Prilog Farisa Ba­jrića.

Published On 18 Jun 2017

On­line kupov­ina do­bi­la je pot­puno novu di­men­z­i­ju. Više ne morate sjedi­ti kući is­pred svog kom­pjutera. Sada možete kupo­vati i putem in­ter­ne­ta dok še­tate ili čak u tr­govi­ni gdje se nalazite.

Published On 22 Jun 2013