Oluja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Olu­ja Eu­nice, nasta­la u cen­tral­nom At­lantiku koju su zračne stru­je skrenule s Azo­ra pre­ma Evropi, opas­na je po živ­ot, ob­javio je bri­tan­s­ki me­te­o­rološ­ki ured.

Published On 18 Feb 2022