Olimpijske igre 2016

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Olimpi­jske i Paraolimpi­jske igre su za­vršene, ali za Brazilce tek počin­je posao ras­poređi­van­ja olimpi­jskog nasli­jeđa. Kao i za većinu or­ga­ni­za­to­ra, na­jveći prob­lem je nas­tavi­ti adek­vat­no ko­ris­ti­ti in­fra­struk­tu­ru os­talu iza tih ve­lik­ih tak­mičen­ja.

Published On 20 Sep 2016

Olimpi­j­ci Rusi­je su, nakon svečanog doče­ka, do­bili i vri­jedne pok­lone.Drža­va ih je na­gradi­la skupoc­jen­im au­to­mo­bil­i­ma, koje su do­bili os­va­jači medal­ja.    

Published On 26 Aug 2016

Brazil­s­ka poli­ci­ja je zvanično pokrenu­la op­tužnicu pro­tiv pli­vača Ryana Locthea zbog la­gan­ja da je opl­jačkan.

Published On 26 Aug 2016

Još se sabi­ra­ju utis­ci nakon za­vršenih Olimpi­jskih igara.Širom svi­je­ta se slave us­p­je­si sportista.Sr­bi­ja se spetak­lu­larno za­h­valila svo­jim sportis­ti­ma a ve­like ra­dosti je bilo i u država­ma koje su po prvi put os­vo­jile Olimpi­jske medal­je. 

Published On 24 Aug 2016

Iz Rija su se vratili sportisti Sr­bi­je.U Beogradu je u toku ve­li­ki doček, neš­to man­ji, sim­bolični imali su i na aero­dro­mu u Dubai­ju.Is­pred zgrade Nar­o­dne skupš­tine u Beogradu javio se Mi­lan Bošković.

Published On 23 Aug 2016

Sara Ko­lak, hrvats­ka os­va­jači­ca zlatne medal­je u ba­can­ju ko­pl­ja na Olimpi­jskim igra­ma, vrati­la se kući.Porod­i­ca i pri­jatelji spremili su joj nez­ab­o­ra­van doček – prvo na aero­dro­mu, a po­tom u rod­nom Lud­bregu.

Published On 23 Aug 2016

Olimpi­jske igre u Riju su za­vršene.Sportisti i tur­isti od­laze, a stanovni­ci os­ta­ju – s pi­tan­ji­ma o tome kakve će dugoročne ko­risti imati od or­ga­ni­zaci­je tog do­gađa­ja, naroči­to od nove in­fra­struk­ture, na koju je potrošeno blizu de­set mil­i­jar­di dolara. Izv­ješ­ta­va Gabriel Eli­zon­do.

Published On 23 Aug 2016

Nakon za­vršet­ka Olimpi­jskih igara, stanovni­ci se pita­ju kakve će dugoročne ko­risti imati od or­ga­ni­zaci­je tog do­gađa­ja.

Published On 23 Aug 2016