Olaf Scholz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kada se javno za­ložio za pre­gov­ore između Ukra­jine i Rusi­je, na­jveći živi nje­mač­ki filo­zof Juer­gen Haber­mas doživ­io je žestoke na­pade per­jan­i­ca vodećeg mil­jea razmišl­jan­ja.

opinion by Nenad Radičević
Published On 13 Mar 2023

Biden i Scholz sa­s­tat će se ne­dugo nakon prve godišn­jice ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu, a raz­go­varat će o na­por­i­ma da se po­mogne Ki­je­vu povećan­jem troško­va rata za Rusi­ju putem sankci­ja.

Published On 16 Feb 2023

Min­istars­ki sas­tanak, koji je odgođen prošle je­seni zbog ne­su­g­lasi­ca i zahlađenih odnosa, tre­bao bi biti održan na 60. godišn­jicu spo­razu­ma koji je pomirio sus­jede.

Published On 22 Jan 2023

Nje­mač­ki kance­lar kaže da su potreb­ni do­dat­ni resur­si plina da bi se os­ig­u­rala ve­li­ka evrop­s­ka po­tražn­ja koja ne bi povećala ci­jenu plina i donijela os­ku­dicu u siro­mašni­je zeml­je.

Published On 19 Jan 2023