Olaf Scholz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kance­lar je u ponovl­jenom iskazu ne­gi­rao da je poli­ti­ka imala ut­je­caj na do­gađa­je oko kazne za uta­ju poreza u sluča­ju pri­vatne banke War­burg.

Published On 19 Aug 2022

Nje­mač­ki kance­lar je na­glasio da je NATO spre­man za iza­zove nakon his­tori­jskog sami­ta te da Vladimir Putin im­per­i­jal­izam učinio cil­jem i pred­me­tom svo­je poli­tike.

Published On 30 Jun 2022

Scholz je uputio za­ht­jev da EU pređe na donošen­je van­jskpoli­tičk­ih od­lu­ka kval­i­fiko­vanom veći­nom, što po­drazu­mi­je­va uki­dan­je pra­va na veto po­je­d­i­načnih ze­mal­ja.

Published On 23 Jun 2022