Okeani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čim su uk­in­u­ta ograničen­ja, pokaza­lo se da je opo­ravak prirode bio privre­meni fenomen; vratili smo se starim navika­ma, gu­ramo se u prekr­can­im avion­i­ma i za­tr­pava­mo ulice plas­tikom, navo­di UN.

Published On 28 Jun 2022

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021

Ovih dana, kad mir­iše mla­di cvi­jet lipe i teže grane od bagre­movih groz­do­va, pos­jetih Bunu.

blog by Smaragda Klino
Published On 08 Jun 2021