Okeani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021

Ovih dana, kad mir­iše mla­di cvi­jet lipe i teže grane od bagre­movih groz­do­va, pos­jetih Bunu.

blog by Smaragda Klino
Published On 08 Jun 2021

Tim bi­olo­ga ne zna sa sig­urnošću za­š­to ko­rn­jače pos­je­du­ju ovu jedin­stvenu sposob­nost, ali se zna da je druge vrste ko­riste da bi ko­mu­ni­ci­rale između sebe ili za ka­mu­flažu.

Published On 22 Jul 2019