OHR

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vi­so­ki pred­stavnik kaže da je situaci­ja u BiH do sada bila prože­ta un­utrašn­jim ne­dostaci­ma, ‘a sada bis­mo mogli doći u situaci­ju da van­js­ki pri­tis­ci i in­tere­si ut­ječu na tu situaci­ju’.

Published On 11 Mar 2022

Poli­tič­ki ak­teri u zemlji, poseb­no rukovod­st­vo Re­pub­like Srpske, ima­ju odgov­ornost za sman­jen­je trenut­nih poli­tičk­ih ten­z­i­ja, poručio je vi­so­ki pred­stavnik u BiH.

Published On 14 Jan 2022