Odnosi Slovenije i Hrvatske

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sloveni­ja je nakon izgubljene tužbe pro­tiv Hrvatske u vezi ar­bi­traže o grani­ci izgu­bi­la još jedan među­nar­o­d­ni spor. Evrop­s­ki sud odbio je tužbu Sloveni­je pro­tiv Evropske komisi­je, koja je do­pusti­la da hrvats­ki vinogradari u Istri za vino iz sorte grožđa ter­an pod određen­im uslovi­ma mogu ko­ris­ti­ti naziv ter­an. Sloveni­ja je rani­je na nivou Uni­je za­šti­ti­la svo­je […]

Published On 13 Sep 2020

Že­limo mir i sta­bil­nost na za­pad­nom Balka­nu, a te zeml­je ima­ju pra­vo na evrop­sku budućnost, rekao je šef hrvatske diplo­mati­je na Bled­skom strateškom fo­ru­mu.

Published On 03 Sep 2019

Rob­na razm­je­na između Sloveni­je i Hrvatske svake go­dine je sve veća una­toč tome, da su odnosi dvi­je sus­jedne države na diplo­matskom planu na na­jnižem nivou od os­amostal­jen­ja. Nakon ne­prove­dene od­luke ar­bi­tražnog suda o grani­ci, spor se prošle sed­mice pre­se­lio i na sud Evropske uni­je. Ner­i­ješeno pi­tan­je na­jviše ut­ječe na lokalno stanovništ­vo. Kako žive rib­ari dvi­je […]

Published On 21 Jul 2019