Odnosi Slovenije i Hrvatske

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Že­limo mir i sta­bil­nost na za­pad­nom Balka­nu, a te zeml­je ima­ju pra­vo na evrop­sku budućnost, rekao je šef hrvatske diplo­mati­je na Bled­skom strateškom fo­ru­mu.

Published On 03 Sep 2019

Rob­na razm­je­na između Sloveni­je i Hrvatske svake go­dine je sve veća una­toč tome, da su odnosi dvi­je sus­jedne države na diplo­matskom planu na na­jnižem nivou od os­amostal­jen­ja. Nakon ne­prove­dene od­luke ar­bi­tražnog suda o grani­ci, spor se prošle sed­mice pre­se­lio i na sud Evropske uni­je. Ner­i­ješeno pi­tan­je na­jviše ut­ječe na lokalno stanovništ­vo. Kako žive rib­ari dvi­je […]

Published On 21 Jul 2019

Spo­ra birokrati­ja bi Sloveni­ju i Hrvatsku mogla koš­tati 13 mil­iona eura. To­liko su vri­jed­ni pro­jek­ti preko­granične sarad­nje za koje su tre­bali do­biti no­vac iz evrop­skih fon­do­va. Neki su zbog toga odustali, a dru­gi krenuli u pro­jekat vlastitim novcem.

Published On 28 Sep 2014

Sloven­s­ki i hrvats­ki min­istri van­jskih poslo­va Karl Er­javec i Ves­na Pusić sastali su se u dvor­cu Str­mol između Ljubl­jane i Kran­ja. Poslali su za­jed­ničko pis­mo Među­nar­o­d­noj ban­ci za po­rav­nan­ja ko­jim traže da se prob­lem pre­ne­sene št­ed­nje Ljubl­janske banke, one koju je Hrvats­ka 90-tih go­d­i­na is­plati­la određenom bro­ju šte­diša, rješa­va pod okril­jem te banke u Baselu.  […]

Published On 05 Jul 2013

Pre­mi­jeri Hrvatske i Sloveni­je Zo­ran Mi­lanović i Alen­ka Bratušek sus­re­li su se na ne­for­mal­nom sas­tanku u Opati­ji. Mi­lanović i Bratušek na­glasili su da dvi­je države tre­ba­ju sarad­nju, napredak i nova tržiš­ta, a da su dosadašn­ji ne­s­po­razu­mi stvar su prošlosti. Osam dana uoči ulas­ka Hrvatske u Evrop­sku uni­ju sus­ret je i poru­ka da odnosi dvi­ju ze­mal­ja […]

Published On 22 Jun 2013

Pre­mi­jeri Hrvatske i Sloveni­je Zo­ran Mi­lanović i Alen­ka Bratušek sus­re­li su se na ne­for­mal­nom sas­tanku u Opati­ji. Mi­lanović i Bratušek na­glasili su da dvi­je države tre­ba­ju sarad­nju, napredak i nova tržiš­ta, a da su dosadašn­ji ne­s­po­razu­mi stvar su prošlosti. Osam dana uoči ulas­ka Hrvatske u Evrop­sku uni­ju sus­ret je i poru­ka da odnosi dvi­ju ze­mal­ja […]

Published On 22 Jun 2013