Odbojka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sloveni­ja je treći put igrala u fi­nalu i treći put je izgu­bi­la – pri­je šest go­d­i­na bol­ja je bila Fran­cus­ka, pret­prošle go­dine Sr­bi­ja, a ovaj put Ital­i­ja.

Published On 20 Sep 2021