Obrazovanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden na­javio je djelomični ot­pis stu­dentskih kred­i­ta, što je potaknu­lo oštru raspravu u zemlji u ko­joj go­d­i­na studi­ran­ja može koš­tati više de­se­ta­ka hil­ja­da dolara.

Published On 24 Aug 2022

Nije ni­ma­lo neo­bično u SAD-u da lju­di studi­ra­ju u tridese­tim, četrde­se­tim, pa i kas­ni­je, bilo da im je to prvi fakul­tet, bilo da već ima­ju diplo­mu i sad studi­ra­ju neš­to sasvim novo.

blog by Meho Bahtić
Published On 21 Aug 2022