Obnovljiva energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­land je prošao dug put od jedne od na­jsiro­mašni­jih ze­mal­ja Evrope, koja je za­v­isi­la od uvezenog ugl­ja, do zeml­je sa vi­sokim živ­ot­nim stan­dar­d­om u ko­joj se en­ergi­ja do­bi­ja iz ob­novljivih izvo­ra.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 29 Aug 2022

Stručn­jaci se nada­ju da će vi­soke ci­jene fos­il­nih gori­va i strah za en­er­get­sku sig­urnost zbog ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu ubrza­ti prim­jenu ob­novljivih izvo­ra en­ergi­je.

Published On 12 Aug 2022