Nuklearni materijal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka nuk­lear­na tehnologi­ja je posljed­njih go­d­i­na široko prim­i­jen­je­na u mnogim oblas­ti­ma na­cionalne ekonomi­je, donoseći opi­pljive ko­risti za živ­ot lju­di, navo­di CAEA.

Published On 23 Sep 2022

Izrael, za koji se naširoko sma­tra da je je­d­i­na nuk­lear­na sila Bliskog is­to­ka, obećao je da nika­da neće dozvoli­ti Iranu da do­bi­je atom­sko oruž­je, rekavši da Teheran zago­vara nje­go­vo uništen­je.

Published On 12 Sep 2022