Nuklearna sigurnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako se gle­da samo tržište EU-a, go­to­vo četvrti­na en­ergi­je dolazi iz nuk­learnih reak­to­ra, a više od polovine se proizvo­di u Fran­cuskoj, dok ukup­no pos­to­je 103 reak­to­ra koji rade u 13 od 27 član­i­ca.

Published On 02 May 2023