Nuklearna energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vi­jesti o ruskom na­padu na nuk­lear­nu elek­tranu Za­porož­je oživ­jele su stra­hove od katas­tro­fa za­s­trašu­jućih razm­jera pop­ut onih u Čer­nobilju i Fukuši­mi; posljedice su ovog puta mogle biti i daleko veće.

Published On 05 Mar 2022