Novinarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Sve in­sti­tu­ci­je su plan­s­ki srušene. Na djelu je buk­val­no državni udar’, rekla je crnogors­ka nov­inar­ka Tama­ra Nikče­vić na de­bati u okviru man­i­festaci­je ‘Dani Srđana Alek­sića’ u Ban­joj Luci.

Published On 10 Dec 2022

Tuž­ba je us­li­jedi­la samo neko­liko min­u­ta nakon što je stu­pio na snagu novi državni za­kon, koji omoguća­va žrt­va­ma sek­su­alnog nasil­ja da tuže zbog na­pa­da koji su se de­sili pri­je neko­liko deceni­ja.

Published On 24 Nov 2022