Novinari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok je bolji dio našeg društ­va tu­go­vao zbog sm­r­ti Latinke Per­ović, mah­ni­ta na­cional­is­tič­ka Sr­bi­ja je slav­i­la, uglavnom po društven­im mreža­ma, ali i po medi­ji­ma zadužen­im za sluđi­van­je javnos­ti.

opinion by Tomislav Marković
Published On 16 Jan 2023

Medi­js­ka kom­pani­ja plani­ra prošir­i­ti poslo­van­je na do­maćem amer­ičkom tržiš­tu, ali i u Evropi, u sklopu peto­godišn­jeg plana s težištem na re­gion­al­nim središ­ti­ma poli­tičke moći.

Published On 11 Jan 2023

‘Sve in­sti­tu­ci­je su plan­s­ki srušene. Na djelu je buk­val­no državni udar’, rekla je crnogors­ka nov­inar­ka Tama­ra Nikče­vić na de­bati u okviru man­i­festaci­je ‘Dani Srđana Alek­sića’ u Ban­joj Luci.

Published On 10 Dec 2022