Novi Sad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ob­javl­jen je konkurs nami­jen­jen muz­ičari­ma koji će do­biti pri­liku za veću vidljivost na muz­ičkoj glob­al­noj sceni, fi­nan­si­jsku po­dršku i ra­zličite mogućnos­ti za un­apređi­van­je kar­i­jere.

Published On 17 Nov 2021