Novac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sveobuh­vatne mjere koje su za­padne zeml­je uvele Rusi­ji nakon na­pa­da na Ukra­jinu bi mogle da pod­staknu po­javu mal­ih va­l­ut­nih bloko­va za­s­no­vanih na tr­govi­ni između za­seb­nih gru­pa ze­mal­ja, navo­di MMF.

Published On 31 Mar 2022

Ve­li­ka je ra­z­li­ka između situaci­je koju su iza­z­vale sankci­je Rusi­ji zbog in­vaz­i­je na Ukra­jinu i pan­demi­je kada je puno više kom­pani­ja bilo pogođeno ‘lock­downom’, poruči­la je pov­jereni­ca Vestager.

Published On 29 Mar 2022