Novac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeki­van­ja kućansta­va u Mađarskoj spusti­la su se u au­gus­tu na na­jniži nivo od počet­ka pan­demi­je u aprilu 2020. go­dine, za­s­jen­je­na in­flacijom i snažn­im ras­tom ci­je­na en­ergi­je.

Published On 29 Aug 2022