Norveška

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istarst­vo odbrane Norveške postiglo je do­gov­or sa na­cional­nim proizvođačem mu­ni­ci­je Namo koji će za­h­valju­jući tom ve­likom ugov­oru moći povećati proizvodne ka­pacitete.

Published On 13 Jan 2023