Normalizacija odnosa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zeta bivšeg amer­ičkog pred­sjed­ni­ka i nje­gov­og za­m­jeni­ka Avi­ja Berkow­iza no­mini­rao je ad­vokat blizak porod­i­ci, koji je bio dio pravnog tima Don­al­da Trumpa u pro­ce­su nje­gov­og opozi­va.

Published On 01 Feb 2021