Nogometna priznanja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za na­jbolju igračicu go­dine iz­abrana je na­padači­ca lon­don­skog klu­ba Chelsea Sam Kerr, koja je tako posta­la prva aus­tral­s­ka no­gometaši­ca koja je os­vo­ji­la na­gradu PFA Play­er of the Year.

Published On 10 Jun 2022