Nogomet SP 2022

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prvu utak­micu Sv­jet­skog pr­ven­st­va tre­bali bi 20. no­vem­bra igrati do­maćin Katar i Ek­vador, dok bi dan kas­ni­je igrali Sene­gal i Ni­zozem­s­ka; os­tatak ras­pore­da os­tao bi ne­promi­jen­jen.

Published On 10 Aug 2022

No­gometaši Ukra­jine po­bi­jedili su Škot­sku sa 3:1 u do­dat­nim kval­i­fikaci­ja­ma za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo i sad im pre­osta­je sus­ret s Vel­som.

Published On 02 Jun 2022