Nogomet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnu Goru je za­h­vati­la no­gomet­na grozni­ca nakon do­brih rezul­ta­ta u Ligi naci­ja, a poseb­no nakon uvjerljive pob­jede nad Ru­mu­ni­ma u Bukureš­tu, gdje je brilji­rao Ste­fan Mu­goša.

Published On 15 Jun 2022

Za na­jbolju igračicu go­dine iz­abrana je na­padači­ca lon­don­skog klu­ba Chelsea Sam Kerr, koja je tako posta­la prva aus­tral­s­ka no­gometaši­ca koja je os­vo­ji­la na­gradu PFA Play­er of the Year.

Published On 10 Jun 2022

Michelu Pla­tini­ju i Sep­pu Blat­teru pri­jeti kaz­na do pet go­d­i­na zatvo­ra zbog pri­je­vare, nepoštenog up­ravl­jan­ja, zlostavl­jan­ja pov­jeren­ja i ko­rup­ci­je.

Published On 08 Jun 2022

Ronal­do je obećao je da će, ako se Val­ladol­id ko­jem je većin­s­ki vlas­nik vrati u Primeru, proći hodočas­ničku rutu od Val­ladol­i­da do San­ti­a­ga de Com­postele.

Published On 06 Jun 2022

No­gometaši Ukra­jine po­bi­jedili su Škot­sku sa 3:1 u do­dat­nim kval­i­fikaci­ja­ma za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo i sad im pre­osta­je sus­ret s Vel­som.

Published On 02 Jun 2022