Nobelova nagrada

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nagra­da im je dodi­jel­je­na za „eksper­i­mente koje su obavl­jali sa spreg­nu­tim fo­ton­i­ma, za utvrđi­van­je kršen­ja Bellovih ne­jed­nakosti i za pi­o­nirsko postignuće u kvant­noj in­for­ma­ci­jskoj nau­ci“.

Published On 04 Oct 2022