Njemačka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poljs­ka će zvanično pod­ni­jeti za­ht­jev da joj Nje­mač­ka plati odšte­tu za žrtve, ma­ter­i­jal­nu šte­tu i zločine oku­pa­cionih vlasti tokom Dru­gog sv­jet­skog rata, u izno­su od 1,32 mil­i­jarde dolara.

Published On 07 Sep 2022