Nizozemska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kod nas u kvar­tu se čuo va­tromet do kas­no u noć, a ra­dost širom Am­s­ter­dama je odjeki­vala zbog pob­je­da nad Špani­jom i Por­tu­ga­lom. I to su slav­ili isti oni Marokan­ci koji između sebe gov­ore holand­s­ki.

blog by Mirza Softić
Published On 20 Dec 2022

Ne zab­o­ravite poš­to­vati prav­i­la, pri­jav­i­ti se za državnu stipendi­ju pri­je tridesete go­dine kako ne biste za­vršili na sudu, ali i obrati­ti pažn­ju na bo­rav­išnu dozvolu.

blog by Mirza Softić
Published On 29 Oct 2022