Niš

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nevladin sek­tor, za­jed­no s opozi­cionim stranka­ma, pokren­uo je takoz­vanu Aero­drom­sku deklaraci­ju, ko­jom za­hti­je­va­ju vraćan­je aero­dro­ma gradu.

Published On 04 Jul 2021

Pri­jatelji i rođaci nastradal­ih u sao­braća­jnoj nes­reći u Nišu, koja je iza­z­vala ve­liko nezado­voljst­vo građana u tom gradu, sa protes­ta su za­tražili prom­jenu za­kona po ko­joj bi se ba­ha­ta vožn­ja kažn­jav

Published On 28 Apr 2021