Nikšić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gru­pa građana blokadu sprovo­di zbog nam­jere Vlade Crne Gore koja želi omogući­ti sti­can­je državl­janst­va za sko­ro 62.000 lju­di, ma­hom građana Sr­bi­je i Rusi­je.

Published On 11 Apr 2021