Nigerija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Polov­ina šuma unište­na je u posljed­njih 12 go­d­i­na u naftom boga­toj Niger­i­ji, jed­noj od na­jvećih afričk­ih ekonomi­ja, zbog ras­tućeg bro­ja stanovni­ka, ali i ne­dostat­ka elek­trične en­ergi­je.

Published On 08 Jul 2022

Ak­ci­ja je prove­de­na u oblast jez­era Čad, gdje se nalazi uporište bo­ra­ca grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Za­pad­noj Africi, oružane for­ma­ci­je ak­tivne od 2016. go­dine.

Published On 17 Apr 2022