NHL liga u hokeju na ledu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jedi­no Van­cou­ver Canucks nam­jer­ava­ju dozvoli­ti pro­da­ju 50 pos­to ka­pacite­ta svo­je dvo­rane, a Mon­tre­al Cana­di­ens plani­ra­ju otvoriti 33 pos­to ka­pacite­ta u novoj se­zoni.

Published On 24 Sep 2021

Nakon če­tiri utak­mice fi­nala doigra­van­ja amer­ičko-kanadske lige u hoke­ju na ledu rezul­tat je 2-2. Saint Louis je pred svo­jom pub­likom bio bolji od Bostona i iz­jed­načio om­jer.

Published On 04 Jun 2019

Počela je fi­nal­na ser­i­ja amer­ičko-kanadske pro­fe­sion­alne hoke­jaške lige. U reprizi Stan­ley kupa iz 1970. go­dine sas­ta­ju se Boston i St. Louis. Bru­in­si su u pr­vom meču odbranili pred­nost do­maćeg leda, up­rkos tome što su imali dva gola za­ostat­ka.

Published On 28 May 2019

Skraće­na reg­u­lar­na se­zona za­počin­je utak­mi­com bran­itel­ja naslo­va Los An­ge­les Kingsa pro­tiv Chica­go Black­hawk­sa.

Published On 13 Jan 2013

Čel­ni­ci hoke­jaške lige i sindikat igrača postigli načel­ni do­gov­or, okončavši tako lock-out koji je par­al­izirao poče­tak se­zone.

Published On 06 Jan 2013