NHL liga u hokeju na ledu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Počela je fi­nal­na ser­i­ja amer­ičko-kanadske pro­fe­sion­alne hoke­jaške lige. U reprizi Stan­ley kupa iz 1970. go­dine sas­ta­ju se Boston i St. Louis. Bru­in­si su u pr­vom meču odbranili pred­nost do­maćeg leda, up­rkos tome što su imali dva gola za­ostat­ka.

Published On 28 May 2019

Skraće­na reg­u­lar­na se­zona za­počin­je utak­mi­com bran­itel­ja naslo­va Los An­ge­les Kingsa pro­tiv Chica­go Black­hawk­sa.

Published On 13 Jan 2013

Čel­ni­ci hoke­jaške lige i sindikat igrača postigli načel­ni do­gov­or, okončavši tako lock-out koji je par­al­izirao poče­tak se­zone.

Published On 06 Jan 2013

I dok je u Pul­skoj areni sve sprem­no za hoke­jaš­ki spek­takl na otvorenom, u NHL-u pot­puno je neizv­jes­no da li će se ove se­zone igrati hokej.  Prošle go­dine u amer­ičkom fud­balu do­gov­or između vlas­ni­ka klubo­va i igrača o novom kolek­tivnom ugov­oru postignut je u posljed­njem trenutku. Košarkaš­ka NBA liga iz is­tog ra­zlo­ga sa početkom je […]

Published On 14 Sep 2012

Ekipa iz New Jer­sey­ja, noše­na odbrana­ma gol­mana Brodeu­ra, eli­m­ini­rala Philadel­phia Fly­erse sa 4-1 u ser­i­ji.

Published On 09 May 2012