NFL

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ekipa LA Rams je u fi­nal­nom dvobo­ju doigra­van­ja za prva­ka NFL-a po­bi­jedi­la Cincin­nati Ben­gals sa 23-20 na svom SoFi sta­dionu u Los An­ge­le­su.

Published On 14 Feb 2022

Večeras će se održati na­jveći sport­s­ki do­gađaj u Ameri­ci – Su­per Bowl, fi­nale se­zone amer­ičkog no­gometa, u ko­jem će se za Lom­bardi­jev tro­fej tak­miči­ti Los An­ge­les Ram­si i Cincin­nati Ben­gal­si.

Published On 13 Feb 2022

Brady, koji se sma­tra na­jvećim quar­ter­back­om u povi­jesti NFL-a, os­vo­jio je sedam tro­fe­ja, što je na­jviše naslo­va koje je os­vo­jio jedan igrač.

Published On 01 Feb 2022

Tren­er Jon Gru­den u svo­jim email poruka­ma je izno­sio ra­sis­tičke stavove, kri­tizirao za­pošl­ja­van­je žena kao sutk­in­ja u NFL-u, te ko­ris­tio razne prim­jedbe pro­tiv lju­di ra­zličite sek­su­alne ori­jentaci­je.

Published On 15 Oct 2021