Nezaposlenost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani Za­padnog Balka­na često putem sum­n­jivih agen­ci­ja od­laze na rad u Nje­mačku i druge zeml­je EU gdje posta­ju nev­idljivi za sis­tem, pokazu­je studi­ja o ‘rad­nici­ma bez grani­ca’.

Published On 06 Nov 2022

Poslo­davci su u ovoj go­di­ni u pros­jeku neto ot­var­ali 407.000 rad­nih mjes­ta mje­sečno, pokazu­ju novi izraču­ni, man­je nego u 2021. kada su u pros­jeku ot­varana 562.000 mjes­ta mje­sečno.

Published On 05 Nov 2022

Stopa neza­poslenos­ti pala je sa 7,2 pos­to, ko­liko je iznosi­la u junu prošle go­dine, na šest pos­to, dok je u eu­ro­zoni zabil­ježen pad sa 7,9 na 6,6 pos­to.

Published On 01 Aug 2022