Nezaposlenost u Hrvatskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U poređen­ju s prethod­nim mjesec­om broj neza­poslenih u Hrvatskoj u ok­to­bru je po­ras­tao za 7,2 pos­to (22.300 os­o­ba).

Published On 09 Nov 2012

Tokom au­gus­ta u ev­i­den­ci­ju neza­poslenih novo­pri­javl­jeno je ukup­no 23.906 lica, što je 25,4 pos­to više nego u au­gus­tu 2011. go­dine.

Published On 11 Sep 2012

Iako je broj neza­poslenih trenut­no u padu zbog počet­ka tur­is­tičke se­zone, u Hrvatskoj se ne nazire ekonom­s­ki opo­ravak. U po­ras­tu su izd­va­jan­ja iz budže­ta za plate u javn­im po­duzeći­ma, s tim da su i one same po­rasle tri pos­to. Za pre­mi­jera Zo­rana Mi­lanovića to je nera­cional­na ras­trošnost, a za sindikaliste nor­malan sli­jed okol­nos­ti. Prilog Ivana […]

Published On 14 May 2012

Min­istar rada i mirovin­skog sus­ta­va Mi­ran­do Mr­sić, koji je u Za­gre­bu u petak pred­stavio novu poli­tiku na polju tržiš­ta rada i za­pošl­ja­van­ja, kazao je za Al Jazeeru  da je to „udar na koji nitko nije spre­man ali … tre­ba plani­rati poteze kada dođe to vri­jeme“. „Prva stvar je da to pre­duhit­ri­mo. Kada vidi­mo da će […]

Published On 13 Jan 2012

Novom hrvatskom min­istru rada Mi­ran­du Mr­siću jedan od prvih za­data­ka bio je ob­jav­i­ti broj neza­poslenih. U Hrvatskoj je oko 315.000 os­o­ba neza­posleno, go­to­vo 13.500 više nego pri­je mjesec dana. „Znate kako je 26 go­d­i­na kad se negdje radi i onda preko noći go­to­vo. Zoveš, pitaš, malo si star­i­ji, niš­ta”, kaže neza­posle­na kro­jači­ca iz Za­gre­ba s […]

Published On 13 Jan 2012

Kada vidi­mo da će biti ot­puš­tan­ja rad­ni­ka, mo­bil­ni tim­o­vi kreću u te tvrtke i nude rad­nici­ma prek­val­i­fikaci­je kako bi pre­duhitrili neza­poslenost, rekao za Al Jazeeru min­istar Mi­ran­do Mr­sić.

Published On 13 Jan 2012