Nevladin sektor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Vlade Crne Gore Zdravko Kri­vokapić iz­javio je da prim­jeri poli­tičke ko­rup­ci­je u Crnoj Gori nisu imali odgo­vara­juće is­tražne rad­nje i da to mora da se mi­jen­ja.

Published On 09 Dec 2021

Za­kon iz 2017. Go­dine je ‘uveo diskrim­i­na­tor­na i neo­prav­dana ograničen­ja, kršeći temelj­na pra­va, uključu­jući za­šti­tu ličnih po­data­ka i slo­bo­du udruži­van­ja.

Published On 18 Feb 2021

Nakon popla­va u Bosni i Herce­govi­ni, ne­for­malne grupe građana grade mostove i ces­te, ob­navl­ja­ju igral­iš­ta i ure­đu­ju grobl­ja te po­mažu jed­ni drugi­ma.

Published On 11 Aug 2016

Nije im nam­jera prozi­vati, kri­tizirati ili gađati ja­ji­ma grad­sku up­ravu, nego anal­izirati što učini­ti i naći rješen­je.

Published On 12 Sep 2015

Kako rade i kakvi su učin­ci hil­ja­da nevla­dinih or­ga­ni­zaci­ja u regi­ji? Je li civil­ni sek­tor ču­var demokrati­je ili za­s­tu­pa samo in­terese po­je­d­i­naca? Ima li ut­je­ca­ja na donošen­je važnih poli­tičk­ih od­lu­ka? Jesu li nevla­dine or­ga­ni­zaci­je često pro­duže­na ruka poli­tičk­ih par­ti­ja? U ovom iz­dan­ju Kon­tek­s­ta gov­o­rimo o nevladi­nom sek­toru, svo­jevrsnoj in­flaciji nevla­dinih or­ga­ni­zaci­ja, nji­hovom znača­ju, očeki­van­ji­ma i […]

Published On 26 Dec 2012