Neurološki i mentalni poremećaji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jesu li u regi­ji za­vladali kolek­tiv­na in­ert­nost i pes­imizam? Kakvu ulogu u men­tal­nom zdravlju lju­di i društ­va ima­ju glob­al­ni ekonom­s­ki prob­le­mi i pad živ­otnog stan­dar­da? Jesu li mla­di emo­cional­no zre­li i sposob­ni da se suoče s prob­lemi­ma? Ekonom­s­ka kriza, vi­so­ka stopa neza­poslenos­ti, poli­tič­ka nesta­bil­nost i so­ci­jal­ni prob­le­mi odražava­ju se i na men­tal­no stan­je društ­va. Lju­di […]

Published On 08 May 2014