Netflix

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za ra­z­liku od ser­i­je, u ko­joj se igra na živ­ot i smrt, na­j­go­ra sud­bi­na koja može dočekati 456 igrača u novom tak­mičen­ju bit će od­lazak kući bez glavne na­grade od 4,56 mil­iona dolara.

Published On 15 Jun 2022

Rani­je su iz Net­flixa poručili da na rusku verz­i­ju servisa ne nam­jer­ava­ju do­dati one kanale ko­ji­ma up­ravl­ja drža­va, iako nji­ho­va prav­i­la ne zabran­ju­ju dis­tribu­ci­ju takvih sadrža­ja.

Published On 03 Mar 2022

Sati­ra o kli­matskim prom­je­na­ma zvanično je reko­rder kao ost­varen­je koje je privuk­lo na­jviše sati gledan­ja fil­ma u jed­noj sed­mi­ci u his­tori­ji Net­flixa.

Published On 07 Jan 2022