Netflix

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sati­ra o kli­matskim prom­je­na­ma zvanično je reko­rder kao ost­varen­je koje je privuk­lo na­jviše sati gledan­ja fil­ma u jed­noj sed­mi­ci u his­tori­ji Net­flixa.

Published On 07 Jan 2022

Ažuri­ran­je sis­tema u Net­flixovoj ap­likaci­ji vid­jet će se samo na An­droid ure­đa­ji­ma, dok se nado­grad­n­ja za iOS ure­đa­je plani­ra u nared­nim mjesec­i­ma.

Published On 04 Nov 2021

Iako di­rek­t­no ne spom­in­je Net­flix, niti neku drugu stream­ing plat­for­mu, Sloveni­ja sug­eri­ra da bi države član­ice Uni­je i Komisi­ja tre­bali ‘razmis­li­ti o evrop­skoj dig­i­tal­noj i tehnološkoj su­v­erenos­ti’.

Published On 05 Oct 2021

Pan­demi­ja COVID-19 je ubrza­la prelazak in­dus­tri­je na novi medij – stri­movan­je sadrža­ja.

Published On 07 Feb 2021