Netflix

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ser­i­ja ‘Kruna’ Pe­tera Mor­gana temelji se na živ­o­tu, kar­i­jeri i os­tavš­ti­ni 96-godišn­je kraljice koja je služi­la Ve­likoj Bri­tani­ji dugih 70 go­d­i­na.

Published On 09 Sep 2022