Nestali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U go­d­i­na­ma od rata ek­shu­mi­ra­no je više od 5200 posm­rt­nih os­tata­ka žr­ta­va, od ko­jih je 4100 iden­ti­fi­ci­ra­no.

Published On 31 Mar 2022

Dok tra­je po­tra­ga za zagonet­no nestal­im mladićem, i hrvats­ki i srp­s­ki medi­ji se trude da javnost os­jete barem dio te neizv­jes­nos­ti koju proživl­ja­va otac u po­trazi za sinom u tuđem gradu.

blog by Miroslav Filipović
Published On 12 Jan 2022

Gen­er­al­na di­rek­tor­i­ca Među­nar­o­dne komisi­je za nestale os­obe (ICMP) Kathryne Bomberg­er poruči­la je da vlade drža­va u regi­ji tre­ba­ju nas­tavi­ti na­porno ra­di­ti da se loci­ra­ju nestali.

Published On 30 Aug 2021

Ra­zočarani su i nezado­voljni radom in­sti­tu­ci­ja, 26 go­d­i­na od za­vršet­ka rata u BiH članovi porod­i­ca tra­ga­ju za na­jmil­i­ji­ma.

Published On 30 Aug 2021