Nestali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gen­er­al­na di­rek­tor­i­ca Među­nar­o­dne komisi­je za nestale os­obe (ICMP) Kathryne Bomberg­er poruči­la je da vlade drža­va u regi­ji tre­ba­ju nas­tavi­ti na­porno ra­di­ti da se loci­ra­ju nestali.

Published On 30 Aug 2021

Ra­zočarani su i nezado­voljni radom in­sti­tu­ci­ja, 26 go­d­i­na od za­vršet­ka rata u BiH članovi porod­i­ca tra­ga­ju za na­jmil­i­ji­ma.

Published On 30 Aug 2021

Na po­dručju Za­padnog Balka­na i dal­je se tra­ga za blizu 11.000 os­o­ba, nestal­ih tokom ra­to­va devedesetih. Pro­tokom vre­me­na, in­for­ma­ci­ja o masovn­im grob­ni­ca­ma sve je man­je, pa up­ra­vo na Među­nar­o­d­ni dan nestal­ih, in­sti­tu­ci­je uključene u po­tragu apeli­ra­ju na sve one koji ima­ju bilo kakve in­for­ma­ci­je o grob­ni­ca­ma, da ih i otkri­ju.  

Published On 30 Aug 2020