Nesavjesno liječenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Djevo­jči­ca Tama­ra Di­movs­ka je bolo­vala od sko­lioze, ali je um­r­la jer joj nije odobreno up­ući­van­je na li­ječen­je u in­os­transtvu.

Published On 24 Feb 2015

U Bosni i Herce­govi­ni ne pos­to­ji ni­jed­no udružen­je za za­šti­tu paci­je­na­ta, a samo jedan njen en­titet ima za­kon koji se bavi nji­hovim prav­i­ma.

Published On 28 May 2014