Nepotizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Os­novne nepo­tis­tičke ćeli­je su stranke, čije ‘ćaće’ ili ‘ba(r)be’ brinu da nji­ho­va čel­jad bude prim­jereno zbrin­u­ta.

Published On 15 Apr 2015

Nepo­ti­zam je, po defini­ci­ji, pon­ašan­je po­je­d­i­naca, na­jčešće nositel­ja poli­tičke, ekonomske, vo­jne ili neke druge moći i ut­je­ca­ja, ko­jim zbog svog povlaštenog položa­ja, os­ig­u­ra­va ra­zličite vrste pogod­nos­ti članovi­ma svo­je porodice, rođaci­ma, ili nji­ma bliskim os­oba­ma u odno­su na druge os­obe. Gosti Kon­tek­s­ta su u Sara­je­vu za­s­tup­nik u Skupš­ti­ni Kan­tona i pred­sjed­nik So­ci­jaldemokratske uni­je BiH Ner­min Pećanac, […]

Published On 23 Jan 2012