Nepal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos jed­nome­sečnom za­ključa­van­ju i padu bro­ja novozaraženih, u Nepalu stručn­jaci strahu­ju da se COVID-19 širi ru­ral­nim di­jelovi­ma zeml­je u ko­ji­ma je tek neko­liko bol­ni­ca i ljekara.

Published On 03 Jun 2021

Pet go­d­i­na nakon što je snažan zemljotres potre­sao Nepal, ve­li­ki broj lju­di i dal­je nije ob­novio srušene do­move. Hil­jade su tada izgu­bile živ­ote, a 800.000 ih je os­ta­lo bez kro­va nad glavom. Uništeni su i bro­jni spomeni­ci kul­ture. Rekon­struk­ci­ja je ma­hom za­vrše­na, ali neki kažu kako se radovi ne obavl­ja­ju do­voljno brzo.

Published On 25 Apr 2020

Alpin­isti koji žele na ovu plan­inu, morat će proći adek­vat­nu obuku, imati cer­ti­fikat o do­brom zdravstven­om stan­ju i os­ig­u­ran­je koje pokri­va troškove spaša­van­ja.

Published On 15 Aug 2019