Nepal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do sada je samo 50 alpin­ista us­p­je­lo u po­duh­vatu os­va­jan­ja svih 14 na­jviših vrho­va svi­je­ta, a Sanu Sher­pa je ne­davno po dru­gi put u živ­o­tu sti­gao na vrh Gasher­brum II (8.035 metara) u Pak­istanu.

Published On 14 Sep 2022

Vodič Kami Rita je obo­rio vlasti­ti reko­rd i postavio novi sv­jet­s­ki reko­rd u pen­jan­ju, potvr­dio je Taranath Ad­hikari iz nepal­skog Min­istarst­va kul­ture i tur­iz­ma.

Published On 09 May 2022

Up­rkos jed­nome­sečnom za­ključa­van­ju i padu bro­ja novozaraženih, u Nepalu stručn­jaci strahu­ju da se COVID-19 širi ru­ral­nim di­jelovi­ma zeml­je u ko­ji­ma je tek neko­liko bol­ni­ca i ljekara.

Published On 03 Jun 2021