Nepal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos jed­nome­sečnom za­ključa­van­ju i padu bro­ja novozaraženih, u Nepalu stručn­jaci strahu­ju da se COVID-19 širi ru­ral­nim di­jelovi­ma zeml­je u ko­ji­ma je tek neko­liko bol­ni­ca i ljekara.

Published On 03 Jun 2021

Pet go­d­i­na nakon što je snažan zemljotres potre­sao Nepal, ve­li­ki broj lju­di i dal­je nije ob­novio srušene do­move. Hil­jade su tada izgu­bile živ­ote, a 800.000 ih je os­ta­lo bez kro­va nad glavom. Uništeni su i bro­jni spomeni­ci kul­ture. Rekon­struk­ci­ja je ma­hom za­vrše­na, ali neki kažu kako se radovi ne obavl­ja­ju do­voljno brzo.

Published On 25 Apr 2020

Alpin­isti koji žele na ovu plan­inu, morat će proći adek­vat­nu obuku, imati cer­ti­fikat o do­brom zdravstven­om stan­ju i os­ig­u­ran­je koje pokri­va troškove spaša­van­ja.

Published On 15 Aug 2019

Godišn­je mon­sunske kiše iza­z­vale su katas­tro­fu u neko­liko az­i­jskih ze­mal­ja. U Nepalu je do sada potvrđeno da je 67 lju­di izgu­bi­lo živ­ot u poplava­ma i kl­iz­iš­ti­ma. De­se­tine se vode kao nestali, dok ih je na­j­man­je 10.000 rasel­jeno.  

Published On 16 Jul 2019