Neofašizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Oni su uzrasli na ide­ologi­ji Šešel­ja i os­tal­ih, koji su vježbali os­nove ar­til­jer­i­jske obuke ubi­ja­jući dje­cu u Sara­je­vu devedesetih. E, to je današn­ja eli­ta u Sr­bi­ji (i poli­tič­ka i ekonom­s­ka), a dje­ca-fašisti se samo ugleda­ju na svo­je uzore.

opinion by Dragan Bursać
Published On 29 Jun 2019