Nenad Radičević

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Če­tiri man­da­ta prve nje­mačke kance­larke obil­ježile su bro­jne krize u ko­ji­ma je ona bila prin­uđe­na da ‘gasi požare’, ali i os­igu­ra da se Ni­jem­ci u svim tim potres­i­ma ne ugruha­ju.

opinion by Nenad Radičević
Published On 09 Dec 2021

Na­jpop­u­larni­ji nje­mač­ki glum­ci našli se na udaru žestok­ih kri­ti­ka zbog toga što su snim­ili videok­lipove u ko­ji­ma na ironičan način kri­tiku­ju vla­dine pan­demi­jske mjere.

Published On 29 Apr 2021