Nenad Kulačin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sve dok su na vlasti Vučić i nje­govi radikals­ki sabor­ci i kon­ver­ti­ti svih drugih boja za­v­is­nih od vlasti, Sr­bi­ja neće stavi­ti tačku na ovu mučnu i tešku priču.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 30 Jul 2022

Vlast u Beogradu ima pri­jeku potre­bu da ima nepri­jatel­je koje će kriv­i­ti za sve svo­je prob­leme i neusp­je­he, plus one koje će ko­ris­ti­ti za bil­dovan­je vješ­tačkog pa­tri­o­tiz­ma i nakaradnog na­cional­iz­ma.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 29 Jul 2022

Proklin­jući one koji idu na mora ovog lje­ta Vučić pokuša­va da se postavi kao Mesi­ja svom nar­o­du koji će ih sp­a­siti od hladne zime i vi­sok­ih raču­na.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 26 Jun 2022

Brisel se, ne samo ri­ječi­ma, već i dje­li­ma, tre­ba okrenu­ti za­šti­ti kon­ti­nen­ta, a to može ura­di­ti samo ako Evropa bude jedin­stven poli­tič­ki, ekonom­s­ki i odbram­beni sis­tem.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2022

‘Ćer­a­jući’ se sa Evropom zbog Rusa, Vučić je sebi na vrat na­to­vario neš­to što je mno­go veće od sankci­ja – priz­na­van­je Koso­va.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 18 Jun 2022

Posli­je svake priče o evrop­skom putu Sr­bi­je i sankcionisan­ju Rusi­je, Vulin ob­jelo­dani saopšten­je koje u na­j­man­ju ruku liči na sva ona pisani­ja koje je svo­jevre­meno mlađani Vučić pisao u ime radikala.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 May 2022

Opčin­jenost vo­jska­ma, naoružan­jem, uni­for­ma­ma i svim os­tal­im što ide uz to, ne na­puš­ta Vučića ni de­se­tu god­inu od dolas­ka na vlast.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 11 May 2022