Nenad Kulačin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U ovom trenutku protest­ni po­ten­ci­jal u Sr­bi­ji je mno­go veći kod neke konkretne teme od teme Koso­va koju mno­gi u Sr­bi­ji doživl­java­ju kao fun­da­men­tal­nu.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 12 Mar 2023

Srp­s­ki gen je u opas­nos­ti, a ako je vjerovati pro­fe­soru med­i­cin­skog fakul­te­ta, koji je za ko­rona virus rekao da je na­js­m­ješni­ji na svi­je­tu, nad srp­skim nar­o­dom se provo­di – geno­cid.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 22 Jan 2023