Nenad Kulačin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ono što se de­si­lo na Sreten­je u Beogradu je prikaz­na vjež­ba Vučićeve moći uoči raspi­si­van­ja izb­o­ra koje se za po­je­dine lokalne samouprave i re­pub­lič­ki par­la­ment, piše au­tor.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 16 Feb 2022

Pred­sjed­nik Sr­bi­je se nada da do sankci­ja Milo­radu Dodiku neće doći, jer bi ga tak­va od­lu­ka Evropske uni­je stavi­la u nez­go­dan položaj. Morao bi da se opredi­jeli.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 22 Dec 2021

Prvi put, u posljed­njih neko­liko go­d­i­na, neko je u Wash­ing­tonu zvanično saopćio neš­to o Sr­bi­ji, a da se tiče demokrati­je, slo­bode medi­ja, ko­rup­ci­je, i da to nije po volji Alek­san­dru Vučiću.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 13 Nov 2021

Nesvrstani odavno nisu ono što su bili. Vođe nar­o­da su se malo više okrenuli svo­jim država­ma nego tuđim. Ne ugrožava­ju druge, ali je zato sve više onih koji svoj nar­od ugn­je­tava­ju.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 13 Oct 2021

Kažu da u politi­ci nema ljubavi, već samo in­tere­sa. Kada je Vučić u pi­tan­ju, to je greš­ka. On iskreno voli Merkel i to je pokazao mno­go puta.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 16 Sep 2021