Nelegalno stečena imovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­su­da Zi­jadu Turkoviću i nje­gov­oj krim­i­nal­noj grupi, koja je oz­nače­na kao zloči­nač­ka or­ga­ni­zaci­ja u BiH, osim dugogodišn­jih kazni zatvo­ra pred­viđa i oduz­i­man­je nele­gal­no stečene imovine. Oduz­i­ma­ju se skupoc­je­na vozi­la, nekret­nine, no­vac i dion­ice. No, BiH još nema državnu agen­ci­ju koja bi se brin­u­la o oduze­toj imovi­ni, pa os­ta­je nepoz­na­to šta će biti s višemil­ion­skom imovi­nom […]

Published On 05 Jun 2015

Šta će promi­jen­i­ti Za­kon o ispi­ti­van­ju pori­jekla imovine iz­abran­im poli­tičari­ma i poli­tičkim lid­er­i­ma u bh. en­tite­tu Re­pub­li­ka Srp­s­ka? Kada će BiH do­biti za­kon na državnom nivou? Kako se pi­tan­je nele­gal­no stečene imovine rješa­va u Sr­bi­ji i Hrvatskoj? Može li BiH, u bor­bi pro­tiv nele­galnog bo­gaćen­ja, ko­ris­ti­ti iskust­va sus­je­da? U ovom iz­dan­ju Kon­tek­s­ta gov­o­rimo o razvo­ju i […]

Published On 04 Feb 2013