Navijačke grupe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od klu­ba hrvatske di­jas­pore u Aus­tral­i­ji za­traženo je da zbog us­tašk­ih poz­dra­va na trib­i­na­ma or­ga­nizira an­ti­ra­sis­tič­ki pro­gram u samom klubu i u radu s nav­i­jači­ma; za­mis­lite to negdje na Balka­nu.

blog by Goran Borković
Published On 12 Nov 2022

No­gomet­ni/Fud­bal­s­ki savez BiH će zbog nav­i­jačk­ih nere­da u Ru­mu­ni­ji plati­ti od 10.000 eura, dok će Hrvats­ki no­gomet­ni savez zbog nere­da u Aus­tri­ji plati­ti više od 43.000 eura kazne.

Published On 04 Nov 2022