NATO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sarad­n­ja Pekinga s Moskvom od počet­ka na­pa­da Rusi­je na Ukra­jinu i kine­s­ki ko­men­tari pro­tiv proširen­ja NATO-a pokazu­ju za­š­to za­pad­ni odbram­beni savez tre­ba pos­ma­trati Kinu kao sig­urnos­ni iza­zov.

Published On 21 Sep 2022

Tal­ibani su u sri­je­du pro­glasili na­cional­ni praznik i ukrasili pri­jestol­nicu kako bi proslav­ili prvu godišn­jicu povlačen­ja amer­ič­ki pred­vođene vo­jne koali­ci­je iz Af­gan­istana, nakon 20 go­d­i­na rata.

Published On 31 Aug 2022