NATO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­ht­jev dolazi dan nakon pot­pi­si­van­ja mem­o­ran­du­ma između tri­ju drža­va koji ot­vara put Helsinki­ju i Štokhol­mu pre­ma članstvu u NATO-u ko­jem se Ankara dotad pro­tivi­la.

Published On 29 Jun 2022