Nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U obje zeml­je koje sma­tram svo­ji­ma, BiH i Holandi­ji, prob­lem nasil­ja je ve­li­ki, sis­tem­s­ki se pokuša­va ri­ješi­ti, ali doima se da ne ide.

blog by Mirza Softić
Published On 04 Dec 2022